INTEGRITETSPOLICY

ONEMOTION VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET
Onemotion värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som är kund eller leverantör eller potentiell kund eller leverantör till oss, och dig som besöker vår hemsida, våra plattformar eller appar, deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar och dig som på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. genom sociala medier, samtal eller e-post.
Vid frågor om integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
De bolag som ingår i Onemotionkoncernen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Koncernen består av Onemotion IMC AB (org. nr. 556608-3324), Production Republic of Scandinavia AB (556704-9563) och UBIQ AB (556963-5914). Onemotionkoncernen är ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer och IP-adress.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Vi hanterar följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

Rättslig grund för hanteringen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier (Intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader eller om tillämpligt, 24 månader efter att du inte längre är kund eller leverantör. Du kan själv höra av dig till oss och få dina uppgifter raderade.

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Onemotion på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal eller mail.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

Rättslig grund för hanteringen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att svara på din kommunikation, hantera ditt ärende och förbättra våra tjänster (Intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader eller om tillämpligt, så länge som du är kund eller leverantör. Du kan själv höra av dig till oss och få dina uppgifter raderade.

När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, mässor eller evenemang) eller i samband med kundundersökningar hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera aktiviteter och undersökningar samt förbättra våra tjänster (Intresseavvägning). Personuppgiftsbehandling som rör administration av tävlingar är nödvändig för att vi ska efterleva vår överenskommelse avseende tävlingen (Fullgörande av avtal). Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet. Om du är kund eller leverantör hos oss sparas dina uppgifter så länge som detta samarbete fortgår och sedan maximalt 24 månader efter det.

När du använder någon av våra hemsidor eller appar

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster (Intresseavvägning). För tillhandahållande av Wi-Fi baseras vår personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 1 månad efter du har använt våra digitala kanaler eller 24 månader efter att du inte längre är kund eller leverantör. Du kan själv höra av dig till oss och få dina uppgifter raderade.

När någon annan delar dina personuppgifter med oss i syfte att ge dig möjlighet att deltaga i ett digitalt evenemang

Vi hanterar ditt namn och din e-postadress för att du ska kunna delta i ett digitalt evenemang som anordnas på vår plattform.

När vi får information om att du ska deltaga i ett sådant evenemang behandlar vi dina personuppgifter i syfte att skicka ut en inbjudan och/eller deltagarlänk till dig.

Rättslig grund för hanteringen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att ge dig tillgång till evenemanget (Intresseavvägning).

Lagringstid: Upp till 30 dagar efter avslutat evenemang.

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet (Rättslig skyldighet).

HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Onemotion säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
Kunder och leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES görs det baserat på en lämplig överföringsmekanism, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser så som de beslutats av EU-kommissionen, för tillgång till och information om de standardiserade dataskyddsbestämmelserna se Datainspektionens hemsida.
Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
För det fall vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.
Mottagare som hanterar personuppgifter för Onemotions räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete

OM COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av oss begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

ÄNDRINGAR
Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.onemotion.se med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera dig om ändringar på lämpligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss: Onemotion IMC AB, Box 3044, 104 25 Stockholm.

© 2021 Onemotion IMC Integritetspolicy